Phạm phải “LUẬT CẤM”, làm sao để đơn bảo lãnh được chấp nhận?

Như đã tìm hiểu ở bài viết trước, người bảo lãnh phạm vào 2 loại tội  Registrable Offence và Relevant Offence sẽ ảnh hưởng xấu đến hồ sơ cá nhân, song làm cho quá trình thực hiện bảo lãnh trở nên khó khăn. Ở đây, “khó khăn” chứ không phải “hoàn toàn không thể”. Cùng…