Visa kết hôn Úc sẽ có thay đổi

 Sẽ có thay đổi về cách xét duyệt visa kết hôn Úc 820/801 và 309/100 Vừa qua, bộ di trú đã có rất nhiều thay đổi đáng kể về visa 457 và luật thi quốc tịch Úc theo chiều hướng không có lợi cho người lao động, sinh viên quốc tế và thường trú nhân…